Een verwend kind heeft het in de maatschappij heel moeilijk

Verwend kind heeft het moeilijk in de maatschappij

Een verwend kind loopt in de maatschappij tot zijn ergernis en verwondering tegen de weerstand van andere mensen aan. Vooral als het ouder wordt. Volwassenen die in hun kindertijd erg verwend zijn geworden, kunnen vaak moeilijk omgaan met een partner en een gezin. Want wat is verwennen eigenlijk? In het woordenboek staat bij “verwennen”: “verkeerd wennen”. Dat klopt ook. Verwennen is een kind in bijna alles zijn zin geven. Het kind  te laten denken dat al zijn wensen meteen ingewilligd moeten worden. Het kind vindt na verloop van tijd dat dure, luxe dingen zoals duur speelgoed en dure kleren heel gewoon zijn. Dat is echter juist niet het geval.

Verwende kinderen worden later vaak ook verwende volwassenen

Dat is ook de reden waarom ouders zouden moeten oppassen om hun kind te verwennen. Wie van kleins af aan gewend is om steeds alle verlangens binnen korte tijd vervult te zien, zal dat op latere leeftijd ook wensen. Vaak onbewust, want hij of zij weet niet beter, dan dat alles er voor hem/haar is. Weigeren stuit dan ook vaak op onbegrip en boosheid. Begrijpelijk, want daar heeft diegene dan nog nooit last van gehad.

Kenmerken van volwassenen die tijdens hun opvoeding verwend zijn

Verwende volwassenen hebben niet geleerd om ergens op te wachten en geduld te hebben tot hun wensen vervuld werden. Ze zijn dan ook weinig stressbestendig, snel boos als iets niet mag en maken hun eigen regels. Ze hebben moeite om zich aan de regels van bijvoorbeeld verkeer en overheid te houden en plakken daar al snel hun eigen gemak regels aan vast. Rekening houden met anderen en met de gevoelens van anderen is hen niet geleerd. Ze houden het eerst rekening met hun eigen wensen en noden. Zelfs als hun inkomen daar niet toereikend voor is. De gevoelens van anderen merken ze vaak niet eens op. Daarnaast zijn ze vaak ook gemakzuchtig en vaak chaotisch. Er zijn in de opvoeding weinig eisen aan hun gedrag gesteld en ook het systematisch opruimen is hen niet aangeleerd. Dat levert in een relatie dan ook vaak problemen op.

De maatschappij reageert niet vriendelijk

Een verwend kind komt later dan ook in de maatschappij andere maatstaven tegen dan het thuis gewend was. Dat levert botsingen met anderen op. Daardoor wordt de instap in die maatschappij voor het kind zelf er niet gemakkelijker op. Ouders die hun kind verwennen doen daar dus geen goed aan. Zij maken het voor het kind juist moeilijker om zich aan de maatschappij aan te passen. Het verwende kind is immers meestal luxueuzer en toegeeflijker grootgebracht dan andere kinderen. In de maatschappij gelden echter regels die voor iedereen hetzelfde zijn.

Verwend kind: lastig of niet?

Een verwend kind wordt al in zijn/haar jeugd door de meeste mensen in de omgeving vaak als “lastig” ervaren. Ze dreinen en jengelen oneindig door tot ze hun zin krijgen. Lukt dat niet gauw genoeg naar hun idee, dan worden ze vaak nog agressief ook en beginnen te schreeuwen, schoppen en te slaan. Sta daarom nooit toe dat een klein kind gaat zeuren of hard schreeuwen na een weigering, maar maak daar meteen een eind aan. Spreek bijvoorbeeld gedecideerd een weigering uit en sta niet toe dat het er nog over door gaat.

Geef als ouder duidelijke signalen af

Maak het kind duidelijk dat elk jengelen, schreeuwen en gillen nutteloos is, omdat het zijn zin toch niet krijgt. Maak het duidelijk dat het dus beter op kan houden voordat u boos wordt. Doet u dat niet, dan wordt dit “aangeleerd gedrag” en is naderhand heel moeilijk uit te roeien.

 

Ouders verwennen een kind meestal uit liefde

Verwennen gebeurt meestal niet bewust maar vanuit een grote, diepe liefde en genegenheid ten opzichte van het kind. Als men bijvoorbeeld lang op het eerste kind heeft moeten wachten, of de zwangerschap is al eens een keertje misgegaan, is men vaak zó intens gelukkig met de komst van het kind dat men er alles, maar dan ook alles voor over heeft. Sommige ouders hebben ook de angst dat ze door een weigering de relatie met het kind kunnen verknoeien, maar dat is een onnodige angst. Het kind voelt zich juist veiliger bij een raamwerk van noodzakelijke regels. Het zal echter vaak daartegenaan schoppen, om te controleren of die regels nog gelden. Dat is normaal. Zelfs volwassenen doen dat soms.

Ouders hebben vaak meer financiële middelen

Bovendien hebben ouders tegenwoordig, meer dan in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, de materiële middelen om hun kinderen het beste van het beste te geven. Daar is dan ook niets tegen, zolang het maar met mate gebeurt. Ouders die echter elke wens van de lippen van hun kind lezen en daar meteen gehoor aan geven, geen “nee” kunnen zeggen en het kind omringen met luxe doen het daar geen goed mee. Die krijgen in de loop van de tijd een verwend kind, dat nergens mee tevreden is en al zijn wensen meteen vervuld wil zien.

Wat is verwennen en wat is verzorgen?

In het begin is dat ook nog geen probleem. De eerste maand kan men een baby niet verwennen. Vaak hoor je grootouders, tantes en kennissen zeggen: “Laat het kind gerust eens huilen. Dat is goed voor de ontwikkeling van de stem.” Dat is echte lariekoek. Een jonge baby huilt alleen als er iets niet klopt. Hij kan immers nog niet via praten uiten wat er aan de hand is en kan zijn verzorgers alleen door te huilen laten merken dat hij iets nodig heeft. Hij huilt omdat hij een vuile luier heeft, honger heeft, een boertje moet doen, het te warm of te koud heeft, enzovoorts.

Een baby huilt met een reden

Er is dus een reden voor. Vooral “huilbaby’s” hebben vaak last van de voeding en het zou dus barbaars zijn om het kind dan met zijn pijn alleen te laten. Haal het kind dus gerust uit bed als het blijft huilen en niet in slaap valt. Dat valt niet onder verwennen, maar gewoon onder verzorgen.

Geef de baby de tijd om ontdekkingen te doen

Het wordt echter al anders als de iets oudere baby doorlopend in de handen is en alleen nog maar in slaap valt als hij gewiegd wordt. Men ziet dan ook vaak dat de baby wakker wordt als hij of zij in bed gelegd wordt en dan prompt begint te huilen. Een dergelijke baby is al “verwend”. Zodra een baby slaperig wordt, hoort deze in bed thuis. Niet eerder, maar beslist ook niet later! Rust is voor een baby zeker zo belangrijk als liefde, verzorging, eten en drinken.

De regelmaat van de dag is belangrijk

Hetzelfde geldt voor de regelmaat per dag. Een vast, geregeld leven geeft een kind een vertrouwd en zeker gevoel. Het kent al snel de gang van zaken en voegt zich daarnaar. Een kind dat tussentijds vaak uit de box genomen wordt om het even te knuffelen (en op die manier dus in zijn ontwikkelingsspel gestoord wordt!) zal zich op den duur niet meer binnen die box bezig kunnen houden en zal jengelen om opgepakt te worden.

De box is een veilige plaats

Dat is jammer, want de box geeft een veilige bescherming, waarbinnen het kind de eerste spelervaringen opdoet en vanuit een veilige haven de wereld van de volwassenen kan bekijken. Af en toe ‘s avonds voor het slapen gaan even een uurtje eruit is dan een verruiming van het terrein en ook een goede zaak, zolang het maar steeds op dezelfde tijd gebeurt en onder toezicht van een ouder die ervoor oppast dat de onderzoeksdrang van het kind niet te gevaarlijk voor hem wordt.

Een verwend kind past zich moeilijk aan andere kinderen aan

Hoe ouder het kind echter wordt, des te meer heeft het verwennen invloed op zijn houding ten opzichte van de mensen om hem heen. Neem bijvoorbeeld de eerste schooldag. Deze is voor veel kinderen al moeilijk genoeg, maar voor een verwend kind dat gewend is dat de hele wereld om hem draait, is het nog veel moeilijker. Het kind merkt pardoes dat het binnen de groep slechts één van die groep is en zich dus ook moet aanpassen aan de wensen van de anderen. Dat kan een plotselinge schok betekenen en een verwend kind kan het daardoor in het begin best moeilijk hebben.

Speelgoed afstaan aan een ander kind is moeilijk

Het afstaan van speelgoed aan een ander, wachten op zijn beurt, zich houden aan de regels van de groep en de groepsleidster kunnen in het begin best problemen opleveren. Vaak echter merkt men na verloop van een paar weken al dat het kind zich, ondanks de regelmatige, noodzakelijke berispingen, prettig voelt en zich ook zeker voelt, juist door die regels van de leidster en de correcties van de kinderen in de groep.

Trek een lijn met de andere opvoeders

Ouders doen er dan ook goed aan om naar het kind toe één lijn te trekken met de crèche of de school. Bent u het met de behandeling van het kind niet eens, ga dan een gesprek aan met de betreffende leerkracht en vraag naar de reden van bepaalde maatregelen en handelingen, maar doe dat altijd onder vier ogen. Nooit waar het kind bijstaat. Zodra het kind merkt dat u het met de leerkracht niet eens bent gaat het beide opvoeders tegen elkaar uitspelen en dan wordt het voor iedereen nog moeilijker om de juiste beslissingen te nemen.

Respect geeft het nodige overwicht aan de opvoeder

Bovendien verliest het zijn respect voor de leerkracht en juist dat respect geeft de leerkracht het nodige overwicht. Dat overwicht is noodzakelijk om als leerkracht iets over te kunnen brengen en het kind bovendien aan de gangbare regels van de school en de nodige sociale omgangsregels tegenover leerkrachten en andere kinderen te kunnen houden.

De maatschappij heeft niets op met een verwend kind

Hoe ouder het kind wordt, hoe meer het met de maatschappij te maken krijgt. Een verwend kind dat steeds al zijn wensen vervuld heeft gezien, kan op den duur ook nergens meer op wachten en zal vaker ontevreden zijn. Het zal geen “nee” accepteren en vooral in de puberteit kan dat tot grote problemen leiden. Veel ouders vervullen echter ook dan alle wensen van hun kroost, omdat ze bang zijn het kind van zich af te stoten als ze het iets weigeren. Ze blijven dan op de ingeslagen weg van verwennen doorgaan, terwijl het juist binnen die puberteit zo belangrijk is dat er stevige regels aangehouden worden.

Houd de regels in acht

Een te vrije opvoeding en het daarbij verwennen leiden vaak tot wildgroei. Op een bepaald moment kan een ouder niet meer aan de wensen van het kind voldoen, of dat nu uit morele, financiële of gezondheidsredenen is. Men moet dan als ouder alsnog regels gaan stellen. De puber, die immers op die leeftijd altijd al wat moeilijker te hanteren is, zal zich echter hard daartegen weren en de kans dat de kloof tussen kind en ouders te groot wordt om te overbruggen is in dat geval groter, dan wanneer het kind al van jongs af aan met redelijke regels te maken heeft gehad.

Verwend gedrag als volwassene kan ook financiële problemen opleveren

Een verwend kind wordt later vaak een niet te verzadigen volwassene die met het eigen inkomen niet of nauwelijks uitkomt. Hoe hoog dat inkomen ook zal zijn, het kind zal voor zijn/haar gevoel altijd tekort komen. Het is verstandig om daar al als jonge ouders aan te denken. Een redelijke weigering kan op zijn tijd heel leerzaam zijn. Ook in de maatschappij kan men immers de eigen wensen niet altijd bevredigen. Als men steeds wil hebben wat de buren of de collega’s gekocht hebben, zal men al gauw krap zitten. De neiging om leningen aan te gaan is des te groter, waarna het kind vaak doorlopend  in de geldzorgen zal zitten. Dat willen alle ouders hun kind besparen.

Het huwelijk van een verwende volwassene kent vaak veel problemen

Iemand die van huis uit steeds verwend is geweest heeft meestal niet geleerd om rekening te houden met de wensen van anderen. Zijn/haar wensen zijn altijd snel vervuld geweest en zal dat in een eventueel huwelijk normaal gesproken ook verwachten. Een partner komt daar vaak wat laat achter. Meestal pas als de eerste verliefdheid voorbij is. Verwende volwassenen kunnen zich ook moeilijk wegcijferen voor hun kinderen. Zij hebben de neiging om hun eigen wensen voor het belang van de kinderen te laten gaan. Dat levert vaal logischerwijs ook problemen met de partner op, die dat niet wil tolereren en dat anders wenst. Het is goed om daar als paar open over te praten, voordat de ergernis bij de partner te groot wordt en er ruzies of zelfs een scheiding door ontstaan.

Het leren sparen geeft op den duur voldoening

Een kind dat gewend is om te sparen voor een duur stukje speelgoed of een lang begeerd merkartikel, zal zich ook tijdens zijn volwassen leven kunnen beheersen in zijn wensen. Het is dus verstandig om het kind het verschil te leren tussen redelijke en onredelijke wensen. Het moet leren wat het verschil is tussen noodzakelijke behoeften en luxe artikelen.

Geef altijd uitleg over een weigering

Leg echter een goed beredeneerd “nee” altijd aan uw kind uit! Vaak vragen kinderen ook om het waarom van uw weigering. Zeg dan nooit: ”omdat ik het zeg!” Dat is de meest zwakke houding van een ouder. Een kind is daar niet mee tevreden gesteld en zal u de weigering kwalijk nemen. Geef daarom altijd een goede reden voor de weigering. Zorg bovendien dat die reden in zijn belang is en niet in het uwe. Een kind dat merkt dat u altijd zijn welzijn voor ogen hebt en niet op eigen gemak vaart, neemt gemakkelijker iets van u aan en zal zich sneller voegen.

Leer uw kind al jong kritisch naar de reclame op tv te kijken

Kinderen zijn rechtlijnig in hun denken en nemen veel gewoon voor waar aan. Leer hen de reclames te bekijken als verkooppraatjes die niet altijd kloppen. Het zijn “verhaaltjes” net als de sprookjes en verhalen die u hen voorleest en vertelt. Op die manier leren kinderen al jong kritisch te kijken naar reclame. Zo zullen ze geen al te gemakkelijke prooi vormen voor de verkopende fabrikanten.

Geef evenwichtig, maar niet overdadig

Een verwend kind krijgt later binnen de maatschappij altijd problemen. Zorg dus dat uw kind krijgt wat het nodig heeft voor zijn/haar ontwikkeling. Doe af en toe eens iets extra’s met verjaardagen, feestdagen of aparte gelegenheden. Verwen het echter niet. Af en toe tegemoet komen aan speciale wensen is een normale zaak in de opvoeding. Houd het echter daarbij, zodat het kind ook weet waarmee het kan rekenen. Op die manier kweekt u tevredenheid in plaats van ontevredenheid.

Heeft uw peuter behoefte aan verhaaltjes voor het slapen gaan, uw basisschoolkind aan sprookjes, sinterklaasverhaal of kerstverhaal? Klik de betreffende link aan.
Nog meer weten over opvoeden? Daar is buiten deze website nog een speciale website voor.